Preise Coaching

Skype Coaching

1:1

4 Einheiten 200€ | 6 Einheiten 300€ | 8 Einheiten 400€ | 10 Einheiten 450€

Persönliches Coaching

@ home

4 Einheiten 280€ | 6 Einheiten 380€ | 8 Einheiten 480€ | 10 Einheiten 530€

Praxis

4 Einheiten 315€ | 6 Einheiten 415€ | 8 Einheiten 515€ | 10 Einheiten 565€


Individuelle Pakete auf Anfrage.